Школски одбор

Школски одбор је орган управљања школом који је одговоран за утврђивање и спровођење политике школе. Школски одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство. Два члана Школског одбора се именују на приједлог радника школе из реда запослених, два члана се именују у име оснивача, два члана се именују из реда родитеља на приједлог Савјета родитеља школе и један члан на приједлог јединице локалне самоуправе.

Школски одбор доноси статут и друге опште акте школе, на приједлог директора доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у школи, доноси годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење, одлучује о кориштењу финансијских средстава школе, усваја извјештај о пословању школе и годишњи обрачун, одлучује о кориштењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање, покреће иницијативу за смјену директора, доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора, доноси приједлог плана уписа ученика, одлучује о жалбама ученика о искључењу из школе, одлучује о приговорима на одлуке директора, одлучује о приговорима радника на рјешења директора и одлуке комисија школе…