Савјет родитеља

Савјет родитеља је савјетодавно тијело које има значајну улогу у стварању подстицајног окружења за ученике. Савјет има и улогу остваривања и унапређивања сарадње родитеља и установе и представља везу између других родитеља, наставника, органа управљање школе и дјеце.

Савјет чини по један представник родитеља ученика сваког одјељења у школи. Савјет има свој план рада који је саставни дио Годишњег плана рада школе. Чланови се састају једном мјесечно, по потреби и чешће. Савјет родитеља има и свој пословник о раду као интерни документ, који доноси и усваја на првом састанку. Пословником се регулишу: Вођење састанака, процедуре доношења одлука и друга питања која су у вези са радом савјета.

Успостављање партнерског односа између школе и родитеља, уз међусобно поштовање и уважавање и употребу знања и вјештина наставника и родитеља у заједничком васпитавању и образовању дјеце представља услов за успјешну сарадњу.

Чланови савјета родитеља су:
1. Славица Благојевић
2. Драгана Јовановић
3. Јелица Милосављевић
4. Сабахудин Зукић
5. Мира Васић
6. Десанка Петровић
7. Миладин Бибић
8. Слађа Гаврић – Лазаревић
9. Јадранка Стјепановић
10. Славка Милановић
11. Жељко Лазић
12. Мухидин Мухаремовић
13. Александар Симић
14. Невена Каран
15. Ана Глигорић
16. Снежана Јевтовић

Професор координатор Савјета родитеља је проф. Мирјана Михајловић.