Психолог

Посао психолога обухвата:
– Планирање, програмирање и организацију васпитно – образовног рада
– Реализацију и праћење васпитно – образовног рада
– Рад са ученицима и психолошко савјетодавни рад са ученицима
– Рад са родитељима/старатељима и психолошко савјетодавни рад са родитељима/старатељима
– Рад са наставницима, другим особљем школе и психолошко савјетодавни рад са наставницима
– Аналитичко – истраживачки рад
– Рад са директором, другим стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
– Рад у стручним органима и тимовима
– Сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином
– Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Информације о психологу:
Име и презиме: Биљана Вукосављевић
Емаил: